MHR NOBILITY

*ELIMAR × HAR NAHRA

Pedigree

*ELIMAR CELEBES WITRAZ OFIR
MAKATA
CANARIA TRYPOLIS
SAGA
ELIZA PIETUSZOK PRIBOJ
TAKTIKA
ELLORA WITRAZ
ELZA
HAR NAHRA *BASK++ WITRAZ OFIR
MAKATA
BALALAJKA AMURATH SAHIB
IWONKA III
*PORTULAKA FAHER TRYPOLIS
FERHA
PORFIRA PRIBOJ
OPERETKA